Omgevingsmanagement

Het beheer van de publieke ruimte is niet altijd meer een proces van de eigenaar alleen. Tijdens het beheerproces zijn meerdere partijen betrokken met hun eigen belangen. Deze belangen kunnen conflicteren met elkaar en daarmee het beheerproces frustreren. Belangen kunnen elkaar ook versterken, waarmee grote kansen kunnen worden benut.

Met omgevingsmanagement wordt gekeken naar belangen in en issues volgend uit het beheer van de publieke ruimte.  Middels communicatie en participatie wordt de betrokkenheid van de omgeving versterkt.

Strategisch omgevingsmanagement

Strategisch OmgevingsManagement (SOM) is een bijzondere vorm van omgevingsmanagement en is in feite een combinatie van stakeholdermanagement en issuemanagement.

Stakeholdermanagement is traditioneel ingericht om de belangen van een organisatie te dienen door risico’s die partijen met andere belangen veroorzaken te minimaliseren en kansen te benutten, maar het stelt steevast de organisatie in het middelpunt van het spectrum. Steeds komen de zelfde belanghebbenden in beeld omdat het perspectief niet wisselt. Hierdoor ontstaan blinde vlekken.

Issuemanagement scant als het ware de omgeving naar nieuwe issues. Een issue is een ontwikkeling of gebeurtenis die zich voordoet waar partijen vanuit hun belang geredeneerd voor of tegen kunnen zijn. Issues prikkelen stakeholders om stelling te nemen. Ze zijn er voor of tegen. Het is voor de (beheer)organisatie dan ook van belang te weten welke issues er op hun pad komen en welke stakeholders een belang hebben bij dat issue.

PPBnootdorp inventariseert eerst de issues en pas daarna de stakeholders. Dit levert een completer beeld op en voorkomt daarmee verrassingen. Binnen SOM past PPBnootdorp de Mutual Gains aanpak toe. Deze aanpak, met het feit dat SOM een goed doordachte, beproefde aanpak is die op een interactieve wijze problemen oplost en gelijktijdig een duurzame relatie gebaseerd op vertrouwen bouwt, maakt de aanpak strategisch.

SOM wordt ingezet om breed draagvlak te verkrijgen over besluitvorming aangaande aanpassingen, beheer en onderhoud van de publieke buitenruimte. Besluitvorming op basis van consent en niet op basis van een nipte meerderheid. Gesprekken op basis van belangen en niet vanuit standpunten. Open communicatie tussen belanghebbenden over en begrip voor elkaars belangen, betrokkenheid bij het tot stand komen van het proces, creativiteit, uitwisseling van ideeën en vertrouwen om te komen tot een duurzame relatie en aanpak.

 

Uitvoerend omgevingsmanagement

Of het nu een reconstructieproject, groot onderhoud of dagelijks onderhoud is, in een woonwijk, bedrijvenpark of het buitengebied kan geen project meer zonder uitvoerend omgevingsmanagement. Door partijen uit de omgeving van een project erbij te betrekken, wordt het project beter en zal soepeler verlopen. Een technisch project met veel stakeholders vraagt om het betrekken van de omgeving. Het is immers zonde als er vertraging optreedt vanwege vele wijzigingen, als het bezwaarschriften regent of als het resultaat de gebruikers teleur blijkt te stellen. De omgeving is niet 100% maakbaar, maar wel beïnvloedbaar! Goed uitvoerend omgevingsmanagement bestaat uit elkaar informeren en laten participeren, ook wel participatie genoemd. Participatie is gebaseerd op vertrouwen, zowel van beleidsmakers en professionals in burgers als omgekeerd. Participatie is maatwerk. Door samen te werken met mensen uit een wijk of buurt sluiten uiteindelijk resultaten beter aan bij de behoeften en vragen van bewoners uit de wijk. Beleid en uitvoering worden vaak beter als burgers eraan meewerken. Burgers zijn naast inwoners ook vakmensen en kennen hun eigen omgeving goed. Door samen te werken aan vraagstukken en opgaven leren bewoners elkaar kennen maar ook de organisaties in de wijk. Met de eigen inbreng voelen inwoners zich eerder bereid om zelf wat aan hun problemen te doen. Zij voelen zich hierdoor ook mede-eigenaar en daarmee ook verantwoordelijk voor het eindresultaat.

(Klik op de afbeelding hiernaast om meer te lezen over participatie.)